Aktie & Aktiekapital

  • Aktiekapitalet uppgår till 51 525 365 kronor.

  • Kvotvärde är 1,00 SEK kronor.

  • Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.

  • Aktien handlas på First North Growth Market under kortnamnet PLUN. ISIN-koden är SE0002372318.

Aktiekapitalets utveckling