Bolagsordning

ProstaLund AB
Org. nr: 556745-3245

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ProstaLund AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasingverksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 stycken.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter. ​ Den väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då den utsågs.

7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor utses registrerat revisionsbolag eller auktoriserad revisor med högst två revisorssuppleanter.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att deltaga i stämman ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. ​
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

​1. val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. val av en eller två protokollsjusterare;

4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. godkännande av dagordning;

6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9. fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

10. val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ovanstående bolagsordning antogs 2022-05-05 på årsstämman.